Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Η Δικηγορική Εταιρεία «Φέλιος & Συνεργάτες» είναι μια εταιρεία δικηγόρων που διέπεται από το προεδρικό διάταγμα 81/2005 και είναι εγγεγραμμένη στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών με αριθμό μητρώου 80038 και έδρα επί της οδού Νεοφύτου Βάμβα αριθμό 10 στο Κολωνάκι.

Η εταιρεία παρέχει εξειδικευμένες νομικές συμβουλές σε σχέση με το ελληνικό δίκαιο και σύμφωνα με την εφαρμοστέα ελληνική νομοθεσία. Τα δικαστήρια των Αθηνών είναι αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση όποιας διαφοράς από την παροχή τέτοιων υπηρεσιών.