Δημόσιο και Διοικητικό Δίκαιο

Οι αντίστοιχες νομικές υπηρεσίες αφορούν σε ζητήματα που άπτονται δημοσιονομικών διατάξεων, σε παροχή συμβουλών σε φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημοσίου τομέα, σε νομική υποστήριξη φορέων ανάθεσης ή / και ενδιαφερομένων – συμμετεχόντων στo πλαίσιo διαδικασιών για την προκήρυξη δημόσιων διεθνών διαγωνισμών και τη σύναψη των αντιστοίχων συμβάσεων κατ’ εφαρμογή των κανόνων περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων (έργου, προμήθειας, υπηρεσιών, συνδυασμένης παραχώρησης) του εθνικού δίκαιου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης σε παροχή νομικών συμβουλών σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή σε επιχειρήσεις αναφορικά με όλες τις διαδικαστικές φάσεις για τη διάθεση ή απόκτηση, αντιστοίχως, πακέτων συμμετοχής σε επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. επιμέλεια και προετοιμασία σχετικών τευχών, επιμέλεια συγκέντρωσης – έλεγχος δικαιολογητικών και προετοιμασία φακέλων ενδιαφερομένων, επαφές με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς κλπ.).

Στo πλαίσιo διαγωνιστικών διαδικασιών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων (έργου, προμήθειας, υπηρεσιών, συνδυασμένης παραχώρησης) διενεργούμενων από φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, βάσει των κειμένων νομοθετικών διατάξεων του εθνικού δίκαιου και αυτού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρέχεται νομική υποστήριξη σε Αναθέτουσες Αρχές, σε διαγωνιζόμενους–συμμετέχοντες, σε συμβούλους και εν γένει συνεργάτες αυτών, σε όλα τα στάδια των σχετικών διαγωνισμών και της προπαρασκευαστικής τους διαδικασίας [π.χ. σύνταξη Προκηρύξεων και Τευχών Δημοπράτησης, συμπεριλαμβανομένων των απαιτουμένων σχεδίων συμβάσεων (π.χ. εκτέλεσης έργου, ιδίως κατασκευαστικού, υπηρεσιών, προμήθειας, συνδυασμένης παραχώρησης), επιμέλεια και παρακολούθηση διατυπώσεων δημοσιότητας, επιμέλεια συγκέντρωσης – έλεγχος δικαιολογητικών και προετοιμασία φακέλων ενδιαφερομένων – υποψηφίων διαγωνιζομένων, επαφές με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς].

Στον ίδιο τομέα ενασχόλησης εντάσσεται και η εκπροσώπηση πελατών –στην Ελλάδα και στο εξωτερικό– οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο πεδίο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών με το Ελληνικό κράτος ή στην ανάληψη δημοσίων κατασκευαστικών έργων.

Στο πλαίσιο σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών, η παρεχόμενη νομική κάλυψη εκτείνεται στην εκπροσώπηση και υποστήριξη του εντολέα (αναθέτουσα αρχή ή διαγωνιζόμενος ή σύμβουλος ή συνεργάτης αυτών, ανάλογα με την περίπτωση) στο πλαίσιο ενδίκων βοηθημάτων και μέσων (ενστάσεων, προσφυγών, αιτήσεων λήψης ασφαλιστικών μέτρων, αγωγών κλπ.), που αφορούν τόσο σε διαφορές που προκύπτουν κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των δημοσίων συμβάσεων, όσο και σε διαφορές περί την εκτέλεση ή ερμηνεία των συμβάσεων αυτών.

Εκπροσώπηση και νομική υποστήριξη παρέχεται σε πελάτες για την άσκηση και εκδίκαση προσφυγών ενώπιον όλων των αρμοδίων Δημοσίων και Διοικητικών Αρχών (συμπεριλαμβανομένων των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών, όπως η Επιτροπή Ανταγωνισμού, η ΕΕΤΤ κ.α.), καθώς επίσης ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων όλων των βαθμίδων, συμπεριλαμβανομένου του Συμβουλίου της Επικρατείας.