Εμπορικό Δίκαιο

Στον τομέα του Εμπορικού Δικαίου, η εμπειρία των δικηγόρων της Εταιρείας έγκειται στην παροχή νομικής υποστήριξης επί θεμάτων ίδρυσης και λειτουργίας εταιρειών και υποκαταστημάτων αυτών, κοινοπραξιών και εν γένει επιχειρήσεων, εταιρικών συναλλαγών, μετατροπής, συγχώνευσης, εξαγοράς επιχειρήσεων, ιδιωτικοποιήσεων (παροχή νομικών συμβουλών σε πλειοδότες και τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους τους), επενδύσεων, βιομηχανικής ιδιοκτησίας και συναφών συμβάσεων (κατοχύρωση σημάτων και συμβάσεις παραχώρησης χρήσεως, συμβάσεις παραχώρησης τεχνογνωσίας), συμβάσεων ανάπτυξης προϊόντων, εμπορικών και λοιπών συμβάσεων στο πλαίσιο της άσκησης δραστηριότητας εταιρειών και επιχειρήσεων (σύμβαση έργου, παροχής υπηρεσιών, προμήθειας αγαθών, προμήθειας εξειδικευμένων αγαθών, αποκλειστικής και μη αντιπροσωπείας, διανομής, franchising).

Επιπροσθέτως, νομική κάλυψη παρέχεται σε θέματα που άπτονται του δικαίου του ανταγωνισμού, της προστασίας του καταναλωτή, καθώς και σε σειρά εξειδικευμένων θεμάτων επιχειρήσεων (εκχώρηση εξασφαλίσεων, χρηματιστηριακές συναλλαγές).