Ενέργεια, Φυσικές Πηγές και Περιβάλλον

Πρακτική Ενέργειας & Περιβάλλοντος 

Η Δικηγορική Εταιρεία ΦΕΛΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ παρέχει εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες σε όλα τα θέματα «αιχμής» για την ενέργεια και το περιβάλλον.

Η Εταιρεία μελετά και έχει εμπειρία στους ακόλουθους τομείς:

-Άδειες και χωροταξικός σχεδιασμός για χερσαία αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα

-Υπεράκτια αιολική ενέργεια – θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, μοντέλα κατασκευής και λειτουργίας, χρηματοδότηση έργων, διασύνδεση δικτύων

-Υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας – «έξυπνα» δίκτυα και συμψηφισμός ενέργειας (net metering), αποθήκευση ενέργειας σε μπαταρίες, ηλεκτροκίνηση

-Οικονομία υδρογόνου – Παραγωγή, μεταφορά και χρήσεις του υδρογόνου

-Εναλλακτικά καύσιμα – υγροποιημένο φυσικό αέριο μικρής κλίμακας, βιοκαύσιμα

-Κυκλική οικονομία – Διαχείριση αποβλήτων και ανακύκλωση, πολιτικές νησιωτικότητας για ενεργειακά αυτόνομα νησιά

Οι υπηρεσίες μας

Η Δικηγορική Εταιρεία ΦΕΛΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ παρέχει νομικές συμβουλές για όλες τις εμπορικές πτυχές σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής ενός έργου.

Επιπλέον, παρέχουμε συμβουλευτική συνδρομή σε όλες τις κανονιστικές πτυχές που είναι καίριας σημασίας, όπως:

-Στενή παρακολούθηση των πρωτοβουλιών και των ευκαιριών χρηματοδότησης της ΕΕ, όπως το «Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης», ο μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) και η σημαντική ευρωπαϊκή πολιτική «REPowerEU».

-Εκπροσώπηση ενώπιον της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) και άλλων αρμόδιων δημόσιων αρχών

Επενδυτική στρατηγική και συμβουλές

Στη Δικηγορική Εταιρεία ΦΕΛΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ δίνουμε μεγάλη έμφαση στη συμβουλευτική υποστήριξη των επενδυτών σε κάθε στάδιο της επένδυσής τους στην Ελλάδα και την περιοχή.

Η Ελλάδα προσφέρει εξαιρετικές επενδυτικές ευκαιρίες στον τομέα της ενέργειας και του περιβάλλοντος, ωστόσο υπάρχουν ιδιαιτερότητες που οι επενδυτές πρέπει να γνωρίζουν.

Η προσέγγισή μας για την παροχή επενδυτικών συμβουλών χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα βήματα:

-Ολιστική εξέταση του επιχειρηματικού σχεδίου και «ανάλυση SWOT» από νομική άποψη

-Πιθανές συνέργειες και ευκαιρίες που μπορεί να ενδιαφέρουν τον επενδυτή

-Έλεγχος του νομικού και κανονιστικού πλαισίου

-Παρακολούθηση και ενημέρωση του επενδυτή σε κάθε βήμα της επένδυσης μέχρι την επιτυχή περαίωση του έργου