Ευρωπαϊκή Ένωση και Ανταγωνισμός

Στον τομέα δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχεται νομική υποστήριξη στο πλαίσιο της φορολογίας επιχειρήσεων από την Ε.Ε., σε περιπτώσεις όπως:

  • Διαφορές από τη διπλή φορολόγηση μητρικών και θυγατρικών.
  • Διαφορές από την παρακράτηση στην πηγή φόρου επί των μερισμάτων.
  • Διαφορές από τη διαδικασία καταβολής ΦΠΑ (μεταξύ άλλων και σε παροχές επιχειρήσεων στους τομείς των τηλεπικοινωνιών, ραδιοτηλεόρασης και ηλεκτρονικών υπηρεσιών).

 

Στο πλαίσιο των Ενίαιων Μηχανισμών Εποπτείας και Εξυγίανσης των Τραπεζών, σε περιπτώσεις όπως:

  • Διαφορές από την εφαρμογή του νέου νομοθετικού πλαισίου περί ίδιων κεφαλαίων των τραπεζικών ιδρυμάτων.
  • Διαφορές από αποφάσεις της ΕΚΤ και της ΤτΕ κατά την άσκηση εποπτείας (παραχώρηση και ανάκληση άδειας λειτουργίας, απόλυση Διοικητών και διορισμός προσωρινού Διοικητή, απαγόρευση διανομής μερισμάτων και κερδών κ.α.). Δικαστική προστασία στις περιπτώσεις επιβολής οικονομικών κυρώσεων.
  • Διαφορές από την κατεπείγουσα διαδικασία εξυγίανσης τραπεζών (πωλήσεις και συγχωνεύσεις, μεταφορά των κεφαλαίων σε bridge bank, bail-in δανειστών, νέες προϋποθέσεις κρατικών ανακεφαλαιοποιήσεων κ.α.).
  • Δικαστική προστασία τραπεζικών ιδρυμάτων, δανειστών και καταθετών.

 

Στο πλαίσιο του κοινού συστήματος φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, σε περιπτώσεις όπως:

  • Διαφορές από το πεδίο εφαρμογής του φόρου: υποκείμενα και εξαιρούμενα του φόρου χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, προϊόντα και είδη διαπραγμάτευσης.
  • Διαφορές ειδικότερα από την εδαφική εφαρμογή του φόρου: κριτήριο εγκατάστασης του συμβαλλόμενου ιδρύματος και κριτήριο Κράτους έκδοσης χρηματοπιστωτικού μέσου.
  • Διαφορές κατά την είσπραξη του φόρου.

 

Νομική υποστήριξη παρέχεται και επί υποθέσεων συνδεομένων με διάφορες όψεις του Δικαίου του Ανταγωνισμού, συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων που προκύπτουν από τη μεταβίβαση ελέγχου εταιρειών, τη σύμπραξη ή συγκέντρωση επιχειρήσεων, ζητημάτων antitrust στο πλαίσιο συμβάσεων διανομής ή/ και παραχώρησης άδειας, θεμάτων που απορρέουν από τη διενέργεια συναλλαγών καθ’ υπέρβαση του Ν. 703/77, καθώς και άλλων που άπτονται του βαθμού εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας με τις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές διατάξεις.

Η παρεχόμενη, στα προαναφερόμενα πλαίσια, νομική υποστήριξη εκτείνεται και στην εκπροσώπηση επιχειρήσεων ενώπιον τόσο των αρμοδίων Ευρωπαϊκών Αρχών, όσο και της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού.