Πνευματική Ιδιοκτησία, Βιομηχανική Ιδιοκτησία

Η Εταιρεία παρέχει νομική υποστήριξη σε εκδοτικούς οίκους, ιδρύματα, πνευματικούς δημιουργούς, επιχειρήσεις δραστηριοποιούμενες στον χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, της τεχνολογίας της πληροφορικής και του διαδικτύου και σε λοιπούς εν γένει επιχειρησιακούς τομείς, επί θεμάτων προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, συμβάσεων εκμετάλλευσης πνευματικών έργων, κατοχύρωσης και προστασίας εμπορικών σημάτων, συμβάσεων αδειών παραχώρησης δικαιωμάτων και προστασίας αυτών, καθώς επίσης επί ζητημάτων εφαρμογής των περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας διατάξεων της αντίστοιχης κοινοτικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων και επί ζητημάτων που αφορούν σε επιδράσεις ή συνέπειες άλλων τομέων δικαίου (π.χ. του δικαίου των Μ.Μ.Ε., του δικαίου περί ανταγωνισμού κλπ.).

Η εφαρμογή του δικαίου της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας σε έργα παραγόμενα ή διανεμηθέντα μέσω νέων τεχνολογιών ή μεθόδων [προγραμμάτων υπολογιστών, διαδικτυακών τόπων, βάσεων δεδομένων, ηλεκτρονικών εκδόσεων κ.α.] και η εκμετάλλευση ή / και προστασία των δικαιωμάτων των δικαιούχων σε αυτό το καινούριο τεχνολογικό και νομικό περιβάλλον, αποτελούν τομέα διαρκούς δραστηριοποίησης και ενασχόλησης δικηγόρων της Εταιρείας