Τηλεπικοινωνίες και Δίκαιο των Πολυμέσων

Η Εταιρεία παρέχει νομικές συμβουλές επί θεμάτων που άπτονται όλων των όψεων του Δικαίου των Τηλεπικοινωνιών είτε σχετίζονται με αστικά, είτε με εμπορικά και κανονιστικά – ρυθμιστικά ζητήματα, σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους τομείς, καθώς επίσης και σε σειρά νέων εταιρειών, που επενδύουν δυναμικά στις νέες τεχνολογίες.

Πολυεθνικές εταιρείες τηλεπικοινωνιών, που ασκούν δραστηριότητα στην χώρα μας και στο εξωτερικό, υπήρξαν πελάτες του γραφείου σε υποθέσεις σχετιζόμενες με την κύρια επιχειρηματική τους δραστηριότητα (εξαγορά αδειών τηλεπικοινωνίας, απόκτηση μετοχών σε τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις κλπ.). Νομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες παρέχονται σε κορυφαίες εταιρείες τηλεπικοινωνιών, τόσο επί θεμάτων σχετιζομένων με τη διοίκηση, καθημερινή λειτουργία και τρέχουσα συναλλακτική τους δραστηριότητα, όσο και επί εξειδικευμένων θεμάτων (απόκτηση / εξαγορά αδειών τηλεπικοινωνίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, θέματα επενδύσεων, παροχή υπηρεσιών, προμήθεια εξοπλισμού και λειτουργίας δικτύων, συμπεριλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών αδειών λειτουργίας δικτύων κινητής τηλεφωνίας κλπ.).

Επιπροσθέτως, η Εταιρεία έχει εκτεταμένη εμπειρία σε όλα τα θέματα που άπτονται της χρήσης νέων τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών και λειτουργίας κέντρων τηλεφωνικής εξυπηρέτησης «call centers» (έκδοση αδειών, προστασία προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικού βίου, ζητήματα που προκύπτουν κατά την διεξαγωγή ερευνών κοινής γνώμης, αγοράς κλπ.).

Έναν ακόμη τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας αποτελεί το δίκαιο των Μ.Μ.Ε., μη εξαιρουμένων των δορυφορικών μεταδόσεων και δικαιωμάτων, καθώς επίσης της καλωδιακής και της συνδρομητικής τηλεόρασης. Η αντίστοιχη ενασχόληση των δικηγόρων της Εταιρείας αφορά σε παροχή συμβουλών επί θεμάτων του αντίστοιχου κανονιστικού – ρυθμιστικού πλαισίου, αλλά και των συνδεομένων όψεων του αστικού και εμπορικού δικαίου.

Τηλεοπτικοί σταθμοί πανελλαδικής εμβέλειας αναζήτησαν νομική υποστήριξη σε διοικητικά, κανονιστικά ζητήματα, σε ζητήματα δικαστικών προσφυγών, καθώς επίσης σε υποθέσεις εξαγορών άδειας λειτουργίας τηλεοπτικών σταθμών, εκπροσώπησης ενώπιον των αρμοδίων Αρχών και Δικαστηρίων, διενέργειας νομικών ελέγχων, προκειμένου για την εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, αλλά και σε θέματα που άπτονται της εφαρμογής των διατάξεων περί ανταγωνισμού, πνευματικών δικαιωμάτων, ενδίκων βοηθημάτων και μέσων για την προστασία του ιδιωτικού βίου, της ελευθερίας της έκφρασης και της ευθύνης των Μ.Μ.Ε. για το περιεχόμενο των μεταδιδόμενων εκπομπών.

Η εξειδίκευση των δικηγόρων της Εταιρείας αναπτύσσεται στο σύνολο των οικείων ρυθμιστικών κανονισμών που σχετίζονται με το δίκαιο της Διαφήμισης, τη διεξαγωγή δημοσκοπήσεων, ερευνών αγοράς και σφυγμομετρήσεων της κοινής γνώμης, παρέχοντας νομικές συμβουλές αναφορικά με την εναρμόνιση με το Ευρωπαϊκό και Ελληνικό κανονιστικό πλαίσιο (ESOMAR), τη σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών αυτού του τομέα, αλλά και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.