Τραπεζικό δίκαιο, Χρηματιστηριακές Συναλλαγές

Όλες οι όψεις του Τραπεζικού Δικαίου (διατραπεζικά – επιχειρηματικά δάνεια, ρύθμιση οφειλών) συνιστούν ιδιαίτερα σοβαρό πεδίο δραστηριότητας για την Εταιρεία.

Περαιτέρω, σημαντικές τραπεζικές επιχειρήσεις έχουν συνεργαστεί με το γραφείο μας στον τομέα της παροχής υπηρεσιών για την εκτέλεση συμβάσεων Χρηματοοικονομικού Συμβούλου, καθώς επίσης στο πλαίσιο της ανάθεσης προς εμάς της διενέργειας νομικών ελέγχων – ως ανεξάρτητων νομικών ελεγκτών – σημαντικού αριθμού ανωνύμων εταιρειών, εν όψει της εισαγωγής των μετοχών τους στο Χρηματιστήριο, για τις οποίες οι προαναφερόμενες τραπεζιτικές επιχειρήσεις λειτουργούσαν ως Ανάδοχοι της Έκδοσης.

 

Συνεργαζόμενη με τραπεζικούς οργανισμούς, η Εταιρεία παρέχει νομική κάλυψη στον τομέα της χρηματοδότησης δραστηριοτήτων (συμπεριλαμβανομένων μεγάλων κατασκευαστικών έργων), καθώς και στους τομείς των επενδύσεων, της ανασυγκρότησης ή της συμμετοχής σε έργα χρηματοδοτούμενα ή επιδοτούμενα από Ευρωπαϊκά Προγράμματα ή κεφάλαια. Απόρροια των δραστηριοτήτων των εταιρειών που εκπροσωπούνται από το γραφείο μας – οι οποίες είτε είναι ήδη εισηγμένες, είτε δραστηριοποιούνται στον Χρηματιστηριακό τομέα –, είναι η διαρκής ενασχόληση και εμβάθυνση του Χρηματιστηριακού Δικαίου, περιλαμβανομένων των ζητημάτων εισαγωγής, μεταβίβασης μετοχών, συμβατότητας με το Χρηματιστηριακό Δίκαιο και το κανονιστικό πλαίσιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κ.α.